Estadías Clínicas

Regulamento e normativa de Estadias Clinicas

Atención accidentes

Prerrequisitos das materias de Estadías Clínicas

Os prerrequisitos establécense atendendo o nivel de competencia mínima adquirida polo estudante que lle permita progresar na observación, participación e aplicación dos coidados de enfermaría.

ESTADIAS DE NIVEL I Ó BASICO.

 • Ter superado a Estadía Clínica I para poder desenvolver a Estadía Clínica II

ESTADIAS DE NIVEL II Ó INTERMEDIO.

 • Ter superadas as Estadías Clínicas I y II para pode desenvolver Estadías Clínicas III.
 • Ter superadas as Estadas Clínicas I, II, y III para poder desenvolver Estadías Clínicas IV, V, VI y VII.

ESTADIAS DE NIVEL III Ó AVANZADO.

 • Ter superadas as Estadías Clínicas I, II, III, IV, V, VI, VII para poder desenvolver Prácticum.


Centros de Práctica Clínica

As prácticas clínicas realízanse nas institucións da Xerencia Xestión Integrada de A Coruña:

 • Hospital A Coruña
 • Hospital materno infantil Teresa Herrera
 • Hospital Marítimo de Oza
 • Hospital Abente e Lago
 • Centros de Saúde

E na: Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga e Piñeiro

 

Estadías Clínicas

Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel I ou básico da aprendizaxe práctica, dirixidas á adquisición de habilidades na realización de intervencións, técnicas e procedementos de coidados de enfermaría, a través da simulación. Pretendese que os estudantes adquiran certas competencias que garanten a súa propia seguridade e a dos usuarios antes do inicio do rotatorio clínico.

Créditos ECTS: 6
Unidade temporal: 2º curso 1º cuadrimestre.

Laboratorios Estadias Clínicas I

Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel I ou básico da aprendizaxe práctica, dirixidas á adaptación dos estudantes ó entorno asistencial, e á integración dos coñecementos teóricos en situacións reais que se desenvolven no ámbito hospitalario.

Créditos ECTS: 6
Unidade temporal: 2º curso, 2º cuadrimestre.
 

 • Planificación práctica clínica
 • Rotatorios Prácticas Gacela
    Las fechas y horarios de los grupos de prácticas se publican en la plataforma Moodle.

Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel II ou intermedio da aprendizaxe práctica,
desenvólvense fundamentalmente no ámbito hospitalario, e teñen como finalidade a colaboración co equipo asistencial na valoración, diagnóstico, planificación, execución e avaliación dos coidados de enfermaría en persoas con problemas de saúde física e mental na idade adulta e ancián.

Créditos ECTS: 18
Unidade temporal: 3º curso, anual.

Planificación práctica clínica

Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel II ou intermedio da aprendizaxe práctica,
desenvólvense nos centros de atención primaria de saúde, e teñen como finalidade a colaboración co equipo asistencial na valoración, diagnóstico, planificación, execución e avaliación dos coidados de enfermaría coas persoas sans e enfermas e as súas familias no contorno da comunidade á que pertencen. Así mesmo, colaborarán no desenvolvemento de accións conducentes a promoción da saúde, prevención da enfermidade e educación para a saúde en persoas, grupos e comunidades.

Créditos ECTS: 12
Unidade temporal: 4º curso, 1º cuadrimestre.

Planificación práctica clínica

Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel II ou intermedio da aprendizaxe práctica, desenvólvense en unidades de hospitalización de atención de enfermaría a persoas en situación crítica (urxencias, unidades de coidados intensivos, reanimación), e teñen como finalidade a colaboración co equipo asistencial na valoración, diagnóstico, planificación, execución e avaliación dos coidados de enfermaría en persoas en situación crítica de saúde.

Créditos ECTS: 6
Unidade temporal: 4º curso, 1º cuadrimestre.

Planificación práctica clínica

Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel II ou intermedio da aprendizaxe práctica,
desenvólvense fundamentalmente unidades de hospitalización de atención a muller ou maternais, e teñen como finalidade a colaboración co equipo asistencial na valoración, diagnóstico, planificación, execución e avaliación dos coidados de enfermaría á muller durante o ciclo reprodutivo e climaterio.

Créditos ECTS: 6
Unidade temporal: 4º curso, 1º cuadrimestre.

Planificación práctica clínica

Son estadías clínicas, correspondentes ó nivel II ou intermedio da aprendizaxe práctica, desenvólvense fundamentalmente en unidades de hospitalización infantís e en centros de atención primaria de saúde, teñen como finalidade a colaboración co equipo asistencial na valoración, diagnóstico, planificación, execución e avaliación dos coidados de enfermaría co neno san e enfermo e cas súas familias.

Créditos ECTS: 6
Unidade temporal: 4º curso, 1º cuadrimestre.

Planificación práctica clínica

Son estadías clínicas correspondentes ó nivel III ou avanzado da aprendizaxe práctica, desenvólvense en unidades de hospitalización ou centros de atención primaria de saúde, teñen como finalidade a mobilización dos coñecementos e competencias que permitan aos estudantes reflexionar e executar as accións máis eficaces e apropiadas para o coidado de calidade ás persoas nun contexto determinado, incorporando os valores profesionais, o razoamento clínico, o xuízo crítico e a xestión clínica.

Créditos ECTS: 24
Unidade temporal: 4º curso, 2º cuadrimestre.

 • A asignación definitiva de centros, unidades e quendas publicase na plataforma Moodle.
 • Planificación práctica clínica