Depósito Título

Pode tramitarse en cualquer momento unha vez pechado o proceso de actas, preferentemente a través da Secretaría Virtual do alumnado ou na Administración da Escola, debendo adxuntar a seguinte documentación:

- Fotocopia actualizada do D.N.I.
- Fotocopia actualizada do Libro de Familia Numerosa (se procede).
- Acreditación de discapacidade (se procede).