cas | gal
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
    Programas internacionais de mobilidade
O proceso de apertura internacional que desde hai anos está experimentar a Universidade da Coruña fai que se lle de unha gran importancia aos programas de mobilidade internacionais, ben en ámbitos europeos, ou calquera outro sistema de ensino superior.
Na actualidade, na Escola Universitaria de Enfermaría A Coruña existen convenios internacionais en proceso, que permitirán aos estudantes e profesores do centro realizar intercambios con diversas universidades.
         
MOBILIDADE  ERASMUS
MOBILIDADE  BILATERAIS

Programa ERASMUS+ estudantes E.U. Enfermaría A Coruña
 
 
 
 • Convocatoria. Cartel e calendario. Enlace UDC
 • Prazo de realización de solicitudes.
 • Procedemento:
  • Formulario de solicitud online: todos os estudantes que soliciten unha mobilidade deberán cubrir unha única solicitude en liña dispoñible na ligazon: https://www.udc.gal/moveonline3/moveonline/outgoing/welcome.php
  • Unha vex cuberta en liña, deberá imprimir dúas copias da súa solicitude en papel e presentalas asinadas na Administración do seu centro. As solicitudes que soamente se enviasen en liña non se terán en conta.
  • Xunto a cada unha das dúas copias da solicitude, o estudante deberá presentar a seguinte documentación:
   • Documentación acreditativa de coñecementos dos idiomas de instrución na/s institución(s) de destino seleccionadas na solicitude.
   • A copia da matricula universitaria 2014/15
   • As dúas copias da solicitude, xunto coa documentación complementaria, presentaranse nas administracións dos centros en que estean matriculados os estudantes
  • IMPORTANTE:
   • A dirección do correo electrónico que se indique para rexistrarse no formulario de solicitude online deberá ser a proporcionada pola UDC. No caso de descoñecer estes datos diríxase ao seu centro ou ao LERD. Esta será a dirección que a ORI utilice para poñerse en contacto con vostede.
   • O estudante deberá rexistrarse no formulario de solicitude online co seu nome e apelidos tal como figuran no seu DNI

Información para estudantes estranxeiros 
Programa BILATERAL estudantes E.U. Enfermaría A Coruña
Mobilidade internacional no marco de convenios bilaterais asinados pola UDC con institucións que se atopan fora da órbita do programa PAP- Erasmus.
 • Convocatoria
 • Prazo de realización de solicitudes
 • Oferta de prazas
 • Recoñecementos Académicos
 • Becas e axudas

As convocatorias de mobilidade xestiónanse conxuntamente nos centros de orixe baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros e na Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a una praza de mobilidade, os dereitos e obrigacións dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.


Diseño y desarrollo: Artismedia.es